Heddas       

träningsdagbok

Hedda är en Schapendoes-tjej som flyttade hem till oss den 2 oktober 3013, då 3.5 månader gammal. Hon kommer från Mamohs.

Jag har som mål att tävla lydnadsklass med henne samt någon av bruksgrenarna Personspår eller Personsök.

Jag vet att det är bra att föra träningsdagbok. Jag vet också att jag inte lär skriva varje gång vi tränar, men det jag skriver tänkte jag skriva här nedan så även andra kan ta det av det.

 


 

*

lydnadsprov Klass I
Utförande samt bedömningsanvisning
Om inte annat anges börjar och slutar momentet i utgångsställning. Från och med moment 4 ska hunden föras fritt och kopplet vara undanstoppat och osyn- ligt för hunden.
1. Platsliggande  Koeff 4   Maxpoäng 40 __________________________________________________________________ Kommando: ”Plats” eller handtecken – ”Stanna kvar” – ”Sitt”
Utförande: Förarna lägger hundarna bredvid varandra med ca 7 m mellanrum och avlägsnar sig gående omkring 10 m och stannar där vända mot och synliga för hundarna. Dessa skall kvarligga 2 min utan att förflytta sig. När föraren lämnar hunden får kommandot ”Stanna kvar” användas. På order av tävlingsledaren återgår förarna samtidigt till hundarna. Bedömning: Momentet börjar då tävlingsledaren beordrar nedläggning av hundarna och är slut då hundarna intagit utgångsställning. Hund som ställer sig eller kryper mer än 3 gånger sin egen längd underkänns. Hund som sätter sig innan föraren återkommit kan inte ges högre betyg än 5, sker det sedan föraren återkommit men före kommando för utgångsställning är maxbe- tyget 8. Hund som i övrigt förflyttar sig, kryper kortare bit än vad som ovan sagts eller gnäller, bör inte ges högre betyg än 8. För högsta betyg ska hunden lugnt och stilla ligga kvar på platsen. Uppläggning: Tiden tas från det ögonblick förarna intagit sina platser på föreskrivet avstånd. Momentet bör utföras med minst 3 hundar i gruppen. Som rekommendation bör inte momentet genomföras med fler än 8 hundar i gruppen. Sedan förarna lagt ner och lämnat hundarna, får hundarna inte påverkas genom kommandon, tecken eller dylikt.
2223 Regler 2012-01-01 – 2016-12-31Regler 2012-01-01 – 2016-12-31
Lydnad Klass I Lydnad Klass I
2. Tandvisning  Koeff 1   Maxpoäng 10 __________________________________________________________________
Utförande: Momentet är obligatoriskt. Hunden skall vara kopplad och i utgångsställning. Do- maren skall utan svårighet kunna kontrollera hundens bett. I bedömningen tas hän- syn till hundens allmänna uppträdande. Domaren avgör om bord ska användas. Bedömning: Momentet börjar då domaren kommer fram till ekipaget och slutar då domaren lämnar detsamma. Vägran av föraren att genomföra momentet medför att hunden avstängs från vi- dare tävlan denna dag. För högsta betyg skall hunden bibehålla utgångsställning och hundens bett skall kunna kontrolleras på önskvärt sätt utan att hunden sät- ter sig till motvärn. Hund som vid tandvisningen visar aggressivitet eller påtaglig rädsla underkänns.
3. Linförighet Koeff 4   Maxpoäng 40 __________________________________________________________________ Kommando: ”Fot”
Utförande: Hunden förs i fritt hängande koppel och skall villigt och rakt följa föraren, gående invid dennes vänstra sida med huvudet eller bogen i jämnhöjd med förarens knä. Linförighet skall prövas i vändningar och halter i vanlig marsch. Hunden ska även prövas under rak språngmarsch där märkbar tempoväxling ska föreligga. Då föra- ren gör halt, skall hunden utan kommando inta utgångsställning. Vid nytt marschanträde och vid förändring av gångart får kommandot upprepas. Bedömning: Momentet börjar vid första marschanträdet och slutar då hunden intagit utgångs- ställning, efter den avslutande halten. Hund som hela tiden förs i stramt koppel (hunden stretar) kan inte godkännas. Samma sak gäller om hunden släpar efter alltför kraftigt så att den måste dras fram ideligen, eller om den under större delen av momentet följer föraren på längre avstånd än 1 m. Varje liten avvikelse som hunden gör från det önskvärda mönstret bör återspeglas i betygsättningen, även en sådan detalj som tempot vid exempelvis sättande.
4. Läggande Koeff 2   Maxpoäng 20 __________________________________________________________________ Kommando: ”Fot” – ”Ligg” eller handtecken – ”Sitt”
Utförande: Momentet inleds med fritt följ. På kommando eller handtecken skall hunden snabbt lägga sig. Platsläggande utförs under gång utan att föraren stannar. Föra- ren fortsätter ca 10 m, gör helt om halt och återvänder sedan till hunden på order av tävlingsledaren. Bedömning: Momentet börjar i och med den inledande förflyttningen och är slut då hunden intagit utgångsställning. Hund som lägger sig före kommando underkänns. Sätter eller ställer sig hunden innan föraren återvänt, kan den inte ges högre betyg än 5. Hund som lämnat sin plats 3 gånger hundens kroppslängd innan föraren återvänt underkänns. Om hun- den inte lägger sig och detta upptäcks av föraren efter några stegs förflyttning, skall hunden underkännas även om föraren genom förnyat kommando lyckas för- må den att inta liggande ställning.
5. Inkallande  Koeff 2   Maxpoäng 20 __________________________________________________________________ Kommando: ”Stanna kvar” – (Hundens namn) ”Hit”
Utförande: Hunden lämnas i sittande ställning varefter föraren på tävlingsledarens order går ca 15 m i anvisad riktning . Innan föraren lämnar hunden får kommandot ”Stanna kvar” användas. På tävlingsledarens order inkallas hunden. Bedömning: Momentet börjar då föraren lämnar hunden och slutar då hunden intagit utgångs- ställning. Huvudvikten skall läggas vid att hunden visar god lydnad och snabbhet vid inkall- ningen. Hund som före inkallningskommandot avviker mer än 3 gånger sin egen längd från platsen underkänns. Hund som ändrar ställning före inkallningskommandot kan inte ges högre betyg än 8. Hund som inte kommer vid första kommandot, kan ges högst betyg 7.
2425 Regler 2012-01-01 – 2016-12-31Regler 2012-01-01 – 2016-12-31
Lydnad Klass I Lydnad Klass I
6. Ställande Koeff 3   Maxpoäng 30 __________________________________________________________________ Kommando: ”Fot” – ”Stå” eller handtecken – ”Sitt”
Utförande: Momentet inleds med fritt följ. På kommando skall hunden snabbt ställa sig. Stå- ende utförs under gång utan att föraren stannar. Föraren fortsätter ca 10 m, gör helt om halt och återvänder sedan till hunden på order av tävlingsledaren. Bedömning: Momentet börjar i och med den inledande förflyttningen och slutar då föraren återvänt och hunden intagit utgångsställning. Hund som stannar före kommando underkänns. Hund, som först lägger eller sät- ter sig, och därefter intar stående ställning på nytt kommando av föraren, under- känns. Hund som lägger eller sätter sig sedan den först stannat i stående kan inte ges högre betyg än 5. För godkännande krävs att hunden stannar inom ett avstånd av 2 gånger sin egen längd efter förarens kommando.
7. Apportering Koeff 1   Maxpoäng 10 __________________________________________________________________ Kommando: ”Apport” – ”Loss”
Utförande: Hunden i utgångsställning. Hunden skall på kommando gripa en apportbock av trä som av föraren med höger hand räcks fram mot hunden. Hunden skall hålla apportbocken ca 5 sek. Därefter skall föraren, efter order av tävlingsledaren, kom- mendera hunden att avlämna apportbocken.  Bedömning: Momentet börjar då tävlingsledaren beordrar föraren att räcka fram apportbocken och är slut då hunden avlämnat föremålet. Hund som ändrar ställning kan inte ges högre betyg än 8. Hund som tar apport- bocken innan kommando kan inte ges högre betyg än 8. Hund som släpper apport- bocken före avlämnandet eller tuggar kan inte ges högre betyg än 7. Vid ihållande kraftigt tuggande kan ej ges högre betyg än 5. Vid bedömningen ska stor vikt läggas vid hundens aktiva gripande (sträcker sig mot apportbocken).
Uppläggning: Före framräckandet av apportbocken hålles denna av föraren i höger hand och på höger sida av kroppen. Föraren avgör själv när kommando ska ges.
8. Hopp över hinder Koeff 2   Maxpoäng 20 __________________________________________________________________ Kommando: ”Stanna kvar” – ”Hopp”
Utförande: Hunden lämnas i sittande ställning på valfritt avstånd från hindret. Föraren ställer upp på valfritt avstånd på motsatta sidan i riktning mot hindret. Innan föraren lämnar hunden får kommandot ”Stanna kvar” användas. På förarens kommando skall hunden hoppa fritt över hindret och inta utgångsställning. Hindret skall vara täckt och hopphöjden vara densamma som hundens mankhöjd, avrundad till närmaste 5 cm. På begäran av föraren kan höjden sättas högre, dock högst 1 m. Bedömning: Momentet börjar då föraren lämnar hunden och slutar då hunden intagit utgångs- ställning. Hund som ändrat ställning innan föraren kommenderat ”hopp” kan inte ges högre betyg än 8. Hund som vidrör hindret, oavsett hur lätt detta sker, bör inte ges högre betyg än 8. Hund som hoppar innan kommando, då föraren intagit sin plats, kan inte ges högre betyg än 6. Hund som använder hindret som stöd eller passerar vid sidan om hindret underkänns. Hund som ej förmås sitta kvar tills föraren intagit sin plats på motsatta sidan av hindret underkänns.
9. Helhetsintryck Koeff 1   Maxpoäng 10 __________________________________________________________________ Bedömning: Vid bedömning av helhetsintryck ska hänsyn tas till samarbetet mellan förare och hund såväl under som mellan momenten. Hänsyn skall även tas till ekipagets uppträdande mellan momenten.
Total maxpoäng i klass I = 200 poäng